Algemene voorwaarden

1. Begripsbepaling

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden Experto Consulting BV.

1.2. Experto Consulting BV. (KvK nr.)

bereikbaar via:

info@expertoconsulting.nl ,
Boudewijn Onderwaterlaan 1
3356 GG Papendrecht
telefoonnummer 085 -1307943

1.3. Advies, bemiddeling, learning en development.

1.4. Deelnemer: degene die gebruik maakt van de dienstverlening van Experto Consulting BV..

1.5. Incompany project : een maatwerkopleiding die Experto Consulting BV. exclusief organiseert voor één of meer Opdrachtgevers.

1.6. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met Experto Consulting BV.

1.7. Offerte: ieder aanbod van Experto Consulting BV. tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.

1.8. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Experto Consulting BV en een Opdrachtgever.

1.9. Partijen: Experto Consulting BV. en Opdrachtgever tezamen.

1.10. Schriftelijk: per brief op per e-mail.

2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst.

2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.

2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Experto Consulting BV.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.

3.2. Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van Experto Consulting BV. of opdracht aan Experto Consulting BV. en aanvaarding van deze opdracht door Experto Consulting BV.

3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen Experto Consulting BV.en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.

3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden Experto Consulting BV. slechts indien deze door Experto Consulting BV. schriftelijk zijn bevestigd.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Met Experto Consulting B. gesloten Overeenkomsten leiden voor Experto Consulting BV. tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Experto Consulting BV. zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.

4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Experto Consulting BV en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Experto Consulting BV. dus niet.

4.3. Experto Consulting BV. is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Experto Consulting BV. voor de uitvoering van een met Experto Consulting BV., gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Experto Consulting BV., gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

5. Vertrouwelijkheid

5.1. Experto Consulting BV. haar medewerkers en/of door Experto Consulting BV. ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

6. Prijzen

6.1. Alle door Experto Consulting BV. genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2. Experto Consulting BV., kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.

7. Facturering en betaling

7.1. Experto Consulting BV., factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.

7.2. Opdrachtgever zal aan Experto Consulting BV. verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.

7.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

8. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

8.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan Experto Consulting BV. betaalde of nog verschuldigde bedrag.

8.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Experto Consulting BV. op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

9. Aansprakelijkheid

9.1. In geval aansprakelijkheid van Experto Consulting BV. mocht komen vast te staan, is Experto Consulting BV. slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.

9.2. Experto Consulting BV. is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade).

9.3. Experto Consulting BV. is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Experto Consulting BV. bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie of indien een deelnemer de (veiligheids) instructies niet in acht neemt.

9.4. De omvang van de aansprakelijkheid van Experto Consulting BV. voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Experto Consulting BV. door de verzekeraar van Experto Consulting BV.

9.5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

9.6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Experto Consulting BV. of diens leidinggevende ondergeschikten.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Experto Consulting BV. ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Experto Consulting BV. houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

10.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

11. Persoonsgegevens

11.1. Experto Consulting BV. verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring

11.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Experto Consulting BV.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. De klachten- en geschillenregeling van Experto Consulting BV. is van toepassing op de Overeenkomst tussen Experto Consulting BV. en Opdrachtgever. Het klachtenreglement staat vermeld op de website van

Experto Consulting BV. www.expertoconsulting.nl

Papendrecht, juni 2019